Villages

  • A Cultural Journey at Bo Lian Pu’er Tea Fazenda
  • China Puer Tea Expo Garden
  • Pu'er Laiyanghe National Forest Park
  • Heihe Laopo in Mangshi City, Dehong Prefecture
  • Xiaocaoba Resort in Yiliang, Zhaotong
  • Zhuomulang Village, Weishan, Dali